Anna Przybylska nie żyje. Przegrała walkę z rakiem. Aktorka znana z roli Marylki Baki w serialu “Złotopolscy”, “Laski” w komedii “Sezon na leszcza” i doktor Kariny z “Daleko od noszy” miała 36 lat. Informację tę podała menedżerka aktorki na oficjalnej stronie Anny Przybylskiej. 

“Z trud­nym do wy­ra­że­nia bólem w sercu pra­gnę za­wia­do­mić, że w dniu 5 paź­dzier­ni­ka 2014 roku po cięż­kiej walce z cho­ro­bą zmar­ła Anna Przy­byl­ska. Ode­szła w spo­ko­ju, w gro­nie naj­uko­chań­szej ro­dzi­ny” – na­pi­sa­ła Mał­go­rza­ta Ru­dow­ska.

“W imie­niu ro­dzi­ny i naj­bliż­szych pro­szę wszyst­kich o zro­zu­mie­nie i usza­no­wa­nie pry­wat­no­ści tych, dla któ­rych od dziś tak wiele się zmie­ni­ło” – za­ape­lo­wa­ła.Od dłuż­sze­go czasu spe­ku­lo­wa­no o cho­ro­bie Anny Przy­byl­skiej. Ak­tor­ka znik­nę­ła ze świa­ta fil­mo­we­go i nie ko­men­to­wa­ła swo­je­go stanu zdro­wia. Kilka mie­się­cy temu udzie­li­ła jed­nak ob­szer­ne­go wy­wia­du, w któ­rym opo­wie­dzia­ła o walce z ra­kiem. Nie­daw­no prze­szła ope­ra­cję usu­nię­cia guza trzust­ki.

Anna Przybylska nie żyje. Wspominamy aktorkę

W wy­wia­dzie dla “Vivy”, któ­re­go udzie­li­ła w lutym br., pod­kre­śla­ła, że naj­waż­niej­sze jest dla niej zdro­wie, a po­przed­ni rok był bar­dzo cięż­ki: “Dla mnie to był na­praw­dę trud­ny rok, w któ­rym czas li­czył się po­dwój­nie. Wy­da­je mi się, że to było już bar­dzo dawno temu, w ja­kimś innym życiu”. Do ostat­niej chwi­li wie­rzy­ła, że po­ko­na cho­ro­bę. W tym samym wy­wia­dzie za­pew­nia­ła: “Naj­bar­dziej chcia­ła­bym wyjść z tej sy­tu­acji, w ja­kiej się teraz znaj­du­ję, i móc funk­cjo­no­wać tak, jak funk­cjo­no­wa­łam do tej pory. Jesz­cze tro­chę pożyć. Bar­dzo głę­bo­ko wie­rzę, że mi się uda.” 

Więk­szość wi­dzów ko­ja­rzy ją z se­ria­lu “Zło­to­pol­scy”, w któ­rym wy­stę­po­wa­ła nie­prze­rwa­nie od roku 1997. Emi­sja se­ria­lu ofi­cjal­nie za­koń­czy­ła się w 2010 roku. Wcie­la­ła się w nim w młodą sier­żant po­li­cji Ma­ryl­kę Bakę. Jej de­biut fa­bu­lar­ny przy­pa­da rów­nież na rok 1997, kiedy to wy­gra­ła ca­sting do roli Sucz­ki w “Ciem­nej stro­nie Wenus” Ra­do­sła­wa Pi­wo­war­skie­go. W roku 1999 za­gra­ła Julię w se­ria­lu “Lot 001”, a na­stęp­nie, w roku 2000, po­ja­wi­ła się u Bo­gu­sła­wa Lindy w “Se­zo­nie na lesz­cza”. W roku 2002 ak­tor­ka za­gra­ła nie­wiel­ką rolę u Marka Ko­ter­skie­go w “Dniu świra”, a zaraz potem w “Ka­rie­rze Ni­ko­sia Dyzmy” Jacka Brom­skie­go. Rów­no­le­gle do “Zło­to­pol­skich”, ak­tor­ka za­an­ga­żo­wa­ła się także do ko­lej­ne­go se­ria­lu ko­me­dio­we­go “Da­le­ko od noszy”, w któ­rym wy­stę­po­wa­ła w la­tach 2003-2010.

W 2007 roku za­gra­ła głów­ną rolę żeń­ską w świet­nie przy­ję­tej ekra­ni­za­cji po­wie­ści Radka Knap­pa “Lek­cje Pana Kuki” w re­ży­se­rii Da­riu­sza Ga­jew­skie­go, za co otrzy­ma­ła no­mi­na­cję do Zło­tej Kacz­ki. W 2008 roku za­gra­ła w ko­pro­duk­cji pol­sko-fran­cu­skiej “Li­mo­usi­ne”, a zaraz potem wy­stą­pi­ła go­ścin­nie w kilku od­cin­kach se­ria­lu “39 i pół” (2009) oraz w ko­me­dii “At the Zoo” (2009) i w kilku od­cin­kach se­ria­li “Sy­no­wie” (2009). Rok 2009 był dla ak­tor­ki bar­dzo pra­co­wi­ty, bo­wiem oprócz wy­mie­nio­nych po­zy­cji, na ekra­ny we­szła rów­nież ko­me­dia “Złoty śro­dek” Olafa Lu­ba­szen­ko ze zna­czą­cą, bo po­dwój­ną rolą Anny Przy­byl­skiej. Za swoją kre­ację zo­sta­ła no­mi­no­wa­na do Zło­tej Kacz­ki. Ostat­nim fil­mem w jej fil­mo­gra­fii jest “Bilet na księ­życ” z 2013 roku w re­ży­se­rii Jacka Brom­skie­go.

Anna Przy­byl­ska była zwią­za­na z Ja­ro­sła­wem Bie­niu­kiem, z któ­rym miała troje dzie­ci.

AS

Share
(Visited 266 times, 1 visits today)